Select a country to see the content you are looking for online.

INTEGRITETSPOLICY

Cargotec sekretessf?rklaring 

Cargotec Corporation (“vi” eller “Cargotec”) inser betydelsen av att skydda personers integritet och personuppgifter och att behandla dessa i enlighet med g?llande sekretesslagstiftning. Syftet med denna sekretessf?rklaring (“f?rklaringen”) att ber?tta om de olika s?tt p? vilka vi behandlar personuppgifter i v?r marknadsf?rings- och f?rs?ljningsverksamhet. Skulle n?gra till?mpliga tvingande lagar eller best?mmelser st? i strid mot denna f?rklaring, kommer vi att ge s?dana lagar och best?mmelser f?retr?de framf?r eventuella motstridiga delar i denna f?rklaring.

Om du har fr?gor som r?r denna sekretessf?rklaring och/eller dina personuppgifter, ber vi dig kontakta privacy@cargotec.com.

Vem ?r personuppgiftsansvarig f?r personuppgifterna?

Personuppgiftsansvarig och f?ljaktligen den juridiska person som har ansvaret f?r insamling och anv?ndning av personuppgifter enligt denna sekretesspolicy ?r Cargotec Corporation. N?r det handlar om databehandlingsverksamheten mer detaljerat, kan ocks? enskilda dotterbolag till Cargotec fungera som personuppgiftsansvariga, antingen sj?lvst?ndigt eller tillsammans med Cargotec Corporation.

Varf?r samlar vi in personuppgifter?

V?rt huvudsakliga syfte ?r att samla in information om v?ra kunder som utg?rs av andra f?retag och inte av enskilda registrerade eller personer. Som en del av v?r f?rs?ljnings- och marknadsf?ringsverksamhet, kommer vi emellertid att samla in och anv?nda oss av personuppgifter i syfte att kunna tillhandah?lla v?ra produkter och tj?nster till v?ra kunder samt sk?ta v?ra kundrelationer. Vi anv?nder ocks? personuppgifter f?r marknadsf?ring, f?r att skapa s?ljtips, anordna f?retagsevenemang, forum p? n?tet samt sociala n?tverk.

N?r det g?ller v?ra webbplatser, anv?nder vi navigationsinformation f?r att sk?ta och f?rb?ttra dessa webbplatser. Vi kan ocks? anv?nda oss av webbplatsens navigationsinformation ensam eller i kombination med andra personuppgifter f?r att ge dig anpassad information om Cargotec samt om v?ra tj?nster och produkter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Generell hantering av kundrelationer. I syfte att erbjuda v?ra produkter och tj?nster till v?ra olika kundf?retag och f?r att sk?ta kundrelationerna, liksom f?r att hitta presumtiva och nya kunder, samlar vi in information om enskilda personer som ?r anst?llda av eller p? annat s?tt har koppling till dessa f?retag. Denna information omfattar grundl?ggande identifieringsuppgifter som t.ex. namn, e-postadress, titel och befattning vid det aktuella f?retaget.

Marknadsf?ring. I marknadsf?ringssyfte kan vi komma att samla in ditt namn, adress, e-postadress, uppgifter om din titel eller befattning och om din arbetsgivare eller det f?retag som du p? annat s?tt har koppling till.

Webbplats. Om du bes?ker v?r webbplats, kan vi ocks? komma att samla in information om dig genom hur du anv?nder webbplatsen, bl.a. information som vi f?r genom analysverktyg och kakor.

Varifr?n samlar vi in personuppgifterna?

Generell hantering av kundrelationer. F?r att erbjuda v?ra produkter och tj?nster till v?ra kunder och f?r att hantera v?ra kundrelationer, samlar vi in personuppgifter antingen direkt fr?n dig, via din arbetsgivare eller det f?retag som du p? annat s?tt har koppling till, eller via offentliga k?llor som t.ex. sociala medier.

Marknadsf?ring. F?r v?r marknadsf?ring, samlar vi in personuppgifter antingen direkt fr?n dig, via din arbetsgivare eller det f?retag som du p? annat s?tt har koppling till, eller via offentliga k?llor som t.ex. sociala medier.

Webbplats. I samband med ditt bes?k p? v?ra webbplatser samlar vi ?ppet in uppgifter fr?n dig eller genererar dessa uppgifter genom din anv?ndning av webbplatserna.

Vad ?r den r?ttsliga grunden f?r personuppgiftsbehandlingen?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter utifr?n ett befogat intresse som har koppling till ovann?mnda syften och till v?r verksamhet. I vissa fall kan vi ocks? komma att be om ditt medgivande.

Vilka l?mnar vi ut personuppgifter till?

Vi l?mnar endast regelbundet ut dina uppgifter till tj?nsteleverant?rer och samarbetspartners som f?r v?r r?kning fungerar och behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbitr?den. Dessa personuppgiftsbitr?den kan vara IT-, teknik- och verktygsleverant?rer som agerar v?rd f?r och sk?ter v?ra uppgifter samt ocks? eventuella samarbetspartners inom marknadsunders?kning. Andra personuppgiftsbitr?den kan t.ex. vara tj?nsteleverant?rer s?som rekryterare eller f?retag som ?gnar sig ?t bed?mning av arbetss?kande.

Vi har ?tagit oss att vidta tillfredsst?llande ?tg?rder f?r att dina personuppgifter ska s?kras effektivt och i sk?lig omfattning, t.ex. genom att bevilja ?tkomst till personuppgifterna enbart till personer som har befogade ?tkomstkrav f?r att kunna fullg?ra sina uppgifter.

F?r vi ?ver dina personuppgifter utanf?r Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsomr?det?

Vi kan komma att f?ra ?ver dina personuppgifter utanf?r Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsomr?det. F?r att kunna garantera tillfredsst?llande skydd f?r alla s?dana ?verf?rda uppgifter, vidtar vi vanligtvis erforderliga s?kerhets?tg?rder i form av Europakommissionens standardavtalsklausuler. I enskilda sammanhang kan andra s?kerhets?tg?rder emellertid komma att vidtas. Vi kommer under alla omst?ndigheter att alltid att se till att dina personuppgifter ?tnjuter tillfredsst?llande skydd enligt fordringarna i g?llande lagar och best?mmelser.

Hur l?nge lagrar vi personuppgifterna?

Vi beh?ller bara personuppgifterna s? l?nge de beh?vs f?r de ?ndam?l som de samlades in, eller om vi m?ste beh?lla uppgifterna under l?ngre tid f?r att f?lja g?llande lagstiftning. Vi kommer ocks? att radera eller p? beg?ran korrigera alla felaktiga eller oriktiga uppgifter. Vi har ?tagit oss att fr?n tid till annan till?mpa v?ra interna datalagringsprinciper.

V?ra informationss?kerhetsprinciper

Personuppgifter kan komma att f?rvaras p? papper eller i elektronisk form. Vi erk?nner v?r skyldighet att skydda den k?nsliga karakt?ren p? samtliga personuppgifter. Vi har d?rf?r vidtagit sk?liga s?kerhets?tg?rder f?r att skydda personuppgifter mot obeh?rig ?tkomst, modifiering, insamling, kopiering, anv?ndning och utl?mnande. Dessa ?tg?rder omfattar: (i) att begr?nsa ?tkomst och anv?ndning av information till de av Cargotecs personal, entrepren?rer, underleverant?rer samt enskilda personer som, f?r att kunna fullg?ra sina uppgifter, beh?ver ha sk?lig och laglig tillg?ng till personuppgifterna, (ii) att anv?nda fysiska och elektroniska accesskoder och l?senord f?r att kontrollera och begr?nsa ?tkomsten, (iii) att utbilda samt ?ka medvetenheten hos ber?rda anst?llda och ?vrig personal om dataskydd och integritet, (iv) att till?mpa uppdateringar och tekniska s?kerhets?tg?rder som minst motsvarar g?llande branschstandard.

Vilka r?ttigheter har enskilda personer n?r det g?ller deras personuppgifter?

Du har r?tt att be oss ber?tta om vilka uppgifter vi lagrar vid varje given tidpunkt. I enlighet med g?llande lokal lagstiftning har du ocks? r?tt att:

(a) beg?ra att vi raderar dina personuppgifter om du anser att detta ska g?ras, helt i enlighet med g?llande lag och v?ra lagringskriterier,

(b) beg?ra att vi begr?nsar anv?ndningen av dina uppgifter eller protesterar mot att vi behandlar dina personuppgifter,

(c) v?nda dig till oss med din protest mot att vi behandlar dina personuppgifter,

(d) beg?ra att vi ska f?ra ?ver dina personuppgifter till dig eller till n?gon annan personuppgiftsansvarig i enlighet med den europeiska dataskyddsf?rordningen,

(e) om vi har beg?rt och du har samtyckt till att vi f?r behandla dina personuppgifter, dra tillbaka detta medgivande i enlighet med g?llande lag, samt

(f) framst?lla klagom?l till beh?rig dataskyddsmyndighet om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid mot g?llande dataskyddslagstiftning.

Observera att vi kommer att granska s?dan beg?ran och i m?jligaste m?n ?tg?rda den i enlighet med g?llande lagstiftning.

Din s?kning p? "" gav tr?ffar.

Searching

×
×
小草青青视频免费观看